School

/School
School 2016-10-21T07:25:23+00:00

Er zijn veel veranderingen gaande in de school wetgeving

Wat verandert er na invoering van passend onderwijs en decentralisatie AWBZ? Voor kinderen die een combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg nodig hebben, verandert er de komende tijd veel. Dat komt door de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, de nieuwe Jeugdwet en de decentralisatie van de AWBZ per 1 januari 2015. De factsheet geeft u inzicht in de huidige situatie van ondersteuning en zorg in het onderwijs. En in de situatie na de invoering van passend onderwijs en de decentralisaties van de jeugdhulp en de AWBZ.

Hoe is het nu?

In de huidige situatie wordt onderscheid gemaakt tussen lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Sinds de invoering van de leerlinggebonden financiering in 2003 kunnen leerlingen die zware ondersteuning nodig hebben met een leerlinggebonden financiering (lgf) – het zogenaamde ‘rugzakje’ – deelnemen aan het regulier onderwijs. De plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs of het krijgen van een rugzak is geregeld via landelijke vastgestelde voorwaarden – de ‘landelijke indicatiesystematiek’.
In de huidige situatie werken alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs samen in circa 240 samenwerkingsverbanden ‘weer samen naar school’ om de lichte ondersteuning voor leerlingen te regelen. Scholen zijn dit wettelijk verplicht. Elk samenwerkingsverband heeft een permanente commissie leerlingenzorg (pcl) die beoordeelt of een leerling kan worden toegelaten tot het speciaal basisonderwijs.

Ook de scholen voor voortgezet onderwijs werken samen in 83 samenwerkingsverbanden. Hierin neemt ten minste 1 school voor praktijkonderwijs deel en 3 scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs. Op dit moment zijn scholen voor havo en vwo niet verplicht om aan te sluiten bij een samenwerkingsverband, maar in de praktijk is dit – op een uitzondering na – wel het geval.

De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters:

  • cluster 1: leerlingen met een visuele beperking
  • cluster 2: leerlingen met een auditieve beperking en leerlingen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden
  • cluster 3: leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieken
  • cluster 4: leerlingen met een psychiatrische en/of een gedragsstoornis

Bron: www.passend onderwijs.nl

school

Basis onderwijs

Hier kun je alles vinden aangaande basis onderwijs, REC-4 , steunpunten Autisme (voor schoolkeuze), nieuws en nog veel meer. Lees verder.

school_vso

Voortgezet onderwijs

Alles over het voortgezet bijzonder onderwijs. En adressen per provincie. Lees verder.

school_studeren

Na het voortgezet onderwijs

Wat voor opleidingen kun je doen? En wat kun je doen als je wel verder wilt leren maar niet naar een school wilt? Lees verder.

Te doen

Naast informatie geven we ook tips en overzichten van leuke dingen die je kunt doen.

Bekijk hier de concert, film, lezingen, ICT en meer agenda's en info!
Te doen