Beschermd wonen

//Beschermd wonen
Beschermd wonen 2013-09-27T10:59:41+00:00

Bescherm(en)d Wonen

Beschermd Wonen biedt een thuis aan mensen die niet alleen of zelfstandig kunnen wonen en voor korte of langere tijd behoefte hebben aan begeleiding bij het wonen. Bij deze woonvorm is er al naar gelang de behoefte meer of minder intensieve begeleiding beschikbaar, die kan variëren van 2 uur per week tot 24-uurs zorg (telefonische bereikbaarheid). Verzorging, verpleging en gedragsregulering kunnen eveneens tot de mogelijkheden behoren.

Voor wie?
(Jong-) volwassenen met normale begaafdheid of een verstandelijke beperking die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en begeleiding nodig hebben. Beschermd wonen wordt aangeboden door RIBW’s (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen). Er zijn RIBW’s met speciale groepen voor jongeren en RIBW’s met een speciaal aanbod voor mensen met autisme.

Het soort
De cliënt woont alleen of samen met enkele of meerdere medebewoners in één huis en heeft daar een eigen kamer. Er wordt een individueel of gemeenschappelijk huishouden met medebewoners gevoerd en er wordt zoveel mogelijk deelgenomen aan het maatschappelijke leven.

Soort begeleiding 
Ondersteuning bij wonen, werken, dagbesteding en sociale relaties. Er zijn geen mogelijkheden tot behandeling. Het gaat om het trainen en behouden van vaardigheden. De intensiteit en de aard van de begeleiding is afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de persoon.

Aanmelding
Aanmelden kan via uw huisarts, ggz-instelling of Bureau Jeugdzorg. Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen moet u bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie aanvragen. Houdt u rekening met een wachtlijst die kan oplopen tot 1½ jaar.

Financiering  
De kosten voor beschermd wonen worden vergoed uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Er kan, afhankelijk van de hoogte van het eigen inkomen, een eigen bijdrage gevraagd worden.

Bron: www.woonpuntautisme.nl