Wat is speciaal onderwijs?

//Wat is speciaal onderwijs?
Wat is speciaal onderwijs? 2016-10-21T07:25:17+00:00

Wat is speciaal onderwijs?

Kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen, kunnen terecht in het speciaal onderwijs of met ondersteuning via leerlinggebonden financiering (rugzakje) op een reguliere basisschool. Het gaat dan om kinderen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met gedragsstoornissen. Deze kinderen hebben toegang tot het (V)SO als zij:

  • voldoen aan onafhankelijke indicatiecriteria.
  • op grond van die criteria een indicatie hebben gekregen van een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI).

Hoe zit het speciaal onderwijs in Nederland in elkaar?

Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters. Deze clusters zijn gebaseerd op de soort handicap van de kinderen aan wie de scholen lesgegeven. Elk cluster heeft verspreid door Nederland zijn eigen scholen. Om kennis en ervaring uit te wisselen, werken speciale scholen binnen een cluster regionaal samen in een Regionaal Expertise Centrum (REC).

De PO-Raad en speciaal onderwijs

De PO-Raad behartigt de belangen van het gehele primair onderwijs. Dus ook van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Het Landelijk Expertisecentrum voor Speciaal Onderwijs (LECSO) richt zich binnen de PO-Raad op deze doelgroep. LECSO is een vereniging van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en stimuleert kennis- en ervaring uitwisseling.

Leerlinggebonden financiering

Als voor het (V)SO geïndiceerde leerlingen onderwijs volgen op een reguliere school, ontvangen zij extra ondersteuning vanuit het (V)SO gefinancierd (‘de rugzak’). Dit huidige stelsel van leerling gebonden financiering verdwijnt per 1 augustus 2014. In plaats daarvan wordt het passend onderwijs ingevoerd. Schoolbesturen zijn vanaf dan gezamenlijk verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor elk kind.

Bron: PO-raad